පරිගනකයක තිබිය යුතුම Alarm ඔරලොසුවක් මෙන්න. - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, January 2, 2015

පරිගනකයක තිබිය යුතුම Alarm ඔරලොසුවක් මෙන්න.

Alarm Clock For PC


2015 වසරේ පළමු ලිපිය වශයෙන් අපි හැමදාටම වටිනකියන දෙයක් දෙන්න තමයි තිරනය කලේ.අප සාමන්‍යයෙන් පරිගනකය On කරගත්තම කොපමන වෙලාවක් යනවද කියලා, ගතකරාද කියලා හිතාගන්න බැ,මේ නිසා ඔබගේ අත්‍යවශ්‍යම දේවල් මගහැරෙන්න පුලුවන් මේ නිසා මෙයට විසදුමක් විදියට වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුලුවන් Alarm ඔරලොසුවක් දෙනවා ඔයගේ පරිගනකයට දාගන්න​...........

මෙමගින් ඔබගේ දින චර්යාව සැලසුම් කරගැනිමට.......කාලය අපතේ නොයවා උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනිමට.......ජිවිතයේ යම් යම් වටිනා කියන දේවල් මග නොහැරවා ගැනිමට පුලුවන් වගේම පහසුවෙන් පාලනය කරන්න ඔබගේ ජීවිතයේ සෑම අංශයක් ඒකාබද්ධ කළ හැකි වෙනවා.......


මෙම මෘදුකාංගයෙන් ලබාගත හැකි ප්‍රයෝජන........​


Alarm Events

 1.     * Send a text message to a cell phone
 2.     * Play an audio or video file
 3.     * Loop, fade, and auto-stop media files
 4.     * Increase media file playback speed
 5.     * Alter media file playback volume
 6.     * Loop media files via number or hour count
 7.     * Open documents and applications
 8.     * Play a web broadcast
 9.     * Play an iTunes playlist
 10.     * Play a random iTunes song
 11.     * Stop, Pause and Resume iTunes
 12.     * Open a website
 13.     * Send an e-mail with optional attachments
 14.     * Compose an e-mail
 15.     * Connect and disconnect the modem
 16.     * Send a serial command to the modem
 17.     * Start or stop the screensaver
 18.     * Take a screenshot
 19.     * Perform any shell command
 20.     * Display and/or speak text
 21.     * Bounce the icon in the dock (or flash it in the Taskbar On Windows)
 22.     * Display and/or speak a random line of text
 23.     * Automatically wake the computer from sleep (By schedule)
 24.     * Put the computer to sleep
 25.     * Startup the computer
 26.     * Shutdown the computer
 27.     * Logout
 28.     * Maximize system volume
 29.     * Maximize iTunes volume
 30.     * Unmute system volume
 31.     * Combos are allowed! Specify as many of these events per each alarm            as desired.....

Alarm Types
 1.     * Specific dates (ie. May 11, 2006 at 7:30 AM)
 2.     * Dynamic dates (ie. [Every Month] [All Days], [All Years] at 5:00 PM)
 3.     * Relative dates (ie. 1st and 3rd Monday and Friday of [Every Month] at            2:00 PM)
 4.     * Specified number of minutes past the hour (chimes)
 5.     * Timer alarms — alarms that execute after a specified amount of time

Alarm Tools
 1.     * Smart snooze — ring on an incrementally decreasing, or increasing,              schedule
 2.     * Extend alarm execution date by a specified amount of time
 3.     * Create alarm templates (presets) for new alarms
 4.     * Auto launch Alarm Clock Pro when needed and/or on login
 5.     * View this month's current calendar — days with active alarms are                    underlined
 6.     * Alarm Menu — easy to access menubar (or taskbar) icon with alarm             details

Miscellaneous
 1.     * Chime alerts can act like a Mindfulness Bell
 2.     * Calculate the difference between two time periods or time zones
 3.     * Stopwatch with lap counter
 4.     * View the current computer uptime
 5.     * Task list with priorities and random viewer that can speak items
 6.     * Create custom on-screen clocks with transparencies!
 7.     * Auto-open custom clocks or windows on launch
 8.     * Ring alarms at an offset from the system clock

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න.

භාණ්ඩේ හොදයි නේ......
එහෙනම් මම දැන් යනවා......
ඔයාලගේ වටිනා අදහස් මේ පොස්ට් එකටත් දාන්න අමතක කරන්න එපා!!!!!
මම ගියා ඔන්න.....
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!!


No comments:

Post a Comment