මෙමරි කාඩ් එකෙන් පොන් එකේ මතකය වැඩි කරන විදිහ.... - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Thursday, January 22, 2015

මෙමරි කාඩ් එකෙන් පොන් එකේ මතකය වැඩි කරන විදිහ....

අදකාලේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තාමාට android පොන් එකක් තිබ්බත් එකේ මෙමරිය අඩු නිසා පොන් එක ගොඩක් ස්ලෝ. app එකක්වත් install කරගන්න බැ. විශේෂෙන්ම ගේම් එකක්වත් ගහගන්න බැ ස්ලෝ නිසා එකට පිලියමක් විදිහට මන් අද මේ software එක ඔයාලට දෙනවා මේකෙන් ඔයාගේ පොන් එකේ මෙමරිය වැඩිකරගන්න පුළුවන්..........
මෙතනින් ගිහින් appstory එකෙන් බාගන්න
වැදගත්- root කර තිබෙන පොන් වලට විතරයි..No comments:

Post a Comment