පරිඝනකය on වෙනකොට ඔයාගෙ නමින් කතා කරවමුද? - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Sunday, February 1, 2015

පරිඝනකය on වෙනකොට ඔයාගෙ නමින් කතා කරවමුද?

හරි පොඩි දෙයක් මම කියල දෙන්න යන්නෙ මුලින්ම මේ file එක download කරගන්නකො

Download file

(මෙ file notepad එකෙන් open  කරගෙන මෙකෙ තියෙනෙusernam  එක කරල ඔයාලගෙ නම දාගන්න)

windows XP පාවිච්චි කරන අය මෙතනට file එක copy කරන්න

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup

windows 7 / 8 පාවිච්චි කරන අය මෙතනට file එක copy කරන්න  

C:\Users\(මෙතන ඔයාලගෙ user name එක)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup


No comments:

Post a Comment