ලේසියෙන් screen shots ගන්න windows 7 වල 8 වල එන snipping tool එක දෑන් windows xp වලටත් ගන්න

ගොඩක් අය  screen shots ගන්න පාවිච්චි කරන එකක් තමයි snipping tool මෙ එක මෙකwindows xp / windows vista  වලට අවෙ නෑ එ නිසා අපි හිතුව මෙක ඔයාලට දෙන්න ඔන කියල download කරගෙනම බලන්නකො

Download Now (snipping tool)


No comments

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.