ඔබගේ Virus වැඩසටහන නිවැරදිව ක්‍රීයාත්මක වේ ද? - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Thursday, April 16, 2015

ඔබගේ Virus වැඩසටහන නිවැරදිව ක්‍රීයාත්මක වේ ද?

මෙන්න බලන්න ක්‍රමේ......


Image result for computer virus
                   
ඔබ ස්ථාපනය කර ඇති ඔබගේ Virus වැඩසටහන නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වේ දැයි කල්තියා දැන ගැනීම ඉතා වැදගත්ය. ඒ සඳහා Virus වැඩසටහන් නිෂ්පාදකයින් විසින් Virus වැඩසටහන්වල ක්‍රියාකාරීත්වය පරික්ෂා කිරීම සඳහා පොදු ප්‍රමිතියක් හඳුන්වා දී ඇත.
මේ සඳහා ඔවුන් කුඩා Virus එකක මුහුණුවරක් ගන්නා කුඩා වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර පරික්ෂා කර බලයි. 

ඔබත් එම කුඩා Virus එක යොදාගෙන ඔබගේ Virus වැඩසටහන හොඳින් ක්‍රියාත්මක වේ දැයි සැක හැර දැන ගන්න. 
පහත සඳහන් ආකාරයට එම Virus එක සකස් කර ගන්න.1. Notepad එක විවෘත කරගන්න. දැන් පහත ඇති දත්තයන් ටික copy කර Paste කර ගන්න.


X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*

2.  ඊළඟට Save as තෝරාගෙන File Type එක All Files ලෙසත්, File Name එක ELCAR.COM ලෙසත් නම් කොට Save කරන්නට උත්සහ ගන්න. ඔබගේ Anti Virus එක නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වේ නම් ඔබට එය Save කිරීමට ඉඩ නොදේ. නැතහොත් Save කළ විඟසම එය Virus එකක් ලෙස හඳුනා ගනී.


2 comments: