වින්ඩෝස් 10 ඇක්ටිව් කරගන්න භාණ්ඩේ මෙන්න.- Windows 10 Activator...


ගෙනාවා ගෙනාවා ගෙනාවා වින්ඩෝස් 10 ඇක්ටිව් කරගන්න භාණ්ඩේ ගෙනාවා.....ඔයාලත් මේක බාගෙන ඔයාලගේ වින්ඩෝස් 10 එකත් ඇක්ටිව් කරගන්න....KMS එකක්ම තමයි මේකත්....බාගෙනම බලන්නකෝ....


Can Activate
 • Windows Vista Bussines/Enterprise
 • Windows 7 Professional/Enterprise
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10 Preview/Final Official
 • Office 2010/2013
 • Windows Server 2008/2008R2
 • Windows Server 2012/2012R2
How to activate ?
 1. Download and extract rar file
 2. Run KMSpico_setup.exe
 3. Install it. (Or Use portable version to skip installing just run Autopico)
 4. Press the Red Button.
 5. Done.
Screenshots
kmspicowin10scn1
Downloads

No comments

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.