මෙන්න IDM අලුත්ම ඒක Crack එකත් එක්කම.


IDM ගැන ඉතින් කතාකරන්න දෙයක් නැහැනේ...IDM කිව්වම ඕන කෙනෙක් දන්නවනේ....ඔන්න ඉතින් අද අපි ඔයාලට දෙන්න හදන්නේ IDM එකේ අලුත්ම ඒක....ඔයාලත් එහෙනම් පහලින් ගිහින් බාගන්නකෝ....


How to Crack any IDM Version ?
 1. Install the latest version of IDM / Or update via quick update (yes its possible now)
 2. Turn off any virus guards
 3. Download and Run IDM Universal Web Crack.exe
 4. Update IDM Universal Web Crack (if it asks) [screenshot]
 5. Select IDM Installation path
 6. Click Crack button and wait till it say IDM activated successfully ! (Press the button twice to make sure it worked)
 7. Now open IDM and enjoy lifetime full version license

Screenshots
Downloads & Links (not blocked for any country)
IDM 6.23 build 15 Manual Crack.rar (1.2 MB) Mirrors – (if the normal crack doesn’t work/xp users)
Notes and Info
 • update.bin file will be created after crack update process.do not delete it if you want to keep the crack uptodate.
 • perfect cracking will be done once, you get all three ticks in green or purple in the crack status (purple tick means update.bin found and loaded)
 • if a new crack version release becomes late, you will see a notice about it in the bottom of crack :)
 • Click Read Me button in crack to get information about all the functions in Crack App.
 • No, you cannot remove that smiley face comes after registration name :)
 • Crack is 100% clean. Detection ratio 5/55 is due to exe compression

No comments

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.