හච් වලින් නැවතත් 500mb Free - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, September 18, 2015

හච් වලින් නැවතත් 500mb Free

hutch එකෙන් නැවතත් 500mb free දෙනවා කියල ආරංචියක් අවා එක හරියටම හරි අපේ යාළුවන්ට කලිනුත් 500mb hutch එකෙන් දුන්නනේ...එත් මේ offer එක දෙන්නේ සිම් එක මාස 5,6 පරණ ඒවාට විතරයි අලුත් ඒවාට දෙන්නේ නෑ අව්ලක් නෑ  තිබ්බ එකකට හරි ගන්නකො 


Download USSD Code

post by TDR
මෙ පොස්ට් එකෙන් මොනවම හරි ඉගෙන ගත්තනම් සයිට් එක ඉදිරියට කරගෙන යැමට මෙ යට ඇඩ් එක Click කරල හෙල්ප් එකක් දෙන්න ස්තුතියි.

No comments:

Post a Comment