ජාතික හැදුනුම්පත් පරීක්ෂා කරන Software එක


ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකයක් ඇතුල් කර උපන් දිනය හා ස්ත්‍රී, පුරුෂ බව බලා ගත හැකි මෘදුකාංගයකි.

මා විසින් නිර්මානය කල මෙම මෘදුකාංගය වර්ෂ 2007 සිටම ජනප්‍රිය වූ මෘදුකාංගයකි. මෙය ලංකාවේ බැංකු, රක්ෂණ ආයතන වැනි බොහෝ ආයතන තුල භාවිතා වේ. ඉංග්‍රීසි හා සිංහල ලෙස Versions 2 ක් ඇත. Install කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඩබල් ක්ලික් Open වෙනවා.


Download Link
Programmed by Pasan R. Weerasekera -Heiyanthuduwa - Kelaniya.

Previous
Next Post »

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.
EmoticonEmoticon