කොන්ද රිදෙනවාද? එහෙනම් මේ වැරදි පුරුදු වලින් ඈත් වෙලා බලමුද - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Sunday, March 19, 2017

කොන්ද රිදෙනවාද? එහෙනම් මේ වැරදි පුරුදු වලින් ඈත් වෙලා බලමුද


නිදාගැනීමේදී උරහිස ප්‍රදේශයද කොට්ටය මත තැබීමෙන් බෙල්ල අවට පේශි වලට අනවශ්‍ය පීඩනයක් ඇතිවන නිසා ඒ අවටද, කොදු නාරටියේ මුල් කොටසේද, වේදනාකාරී තත්වයක් ඇතිවිය හැක. උරහිස ප්‍රදේශය කොට්ටය මත තබාගෙන නිදා ගැනීම බොහෝ දෙනෙක් අනුගමනය කරන පුරුද්දක් වුවද නිවැරදි ක්‍රමය වනුයේ හිස පමණක් කොට්ටය මත තබාගෙන නිදාගැනීමයි.
කොදු නාරටියට හානි ගෙනදෙන තවත් දෙයක් වන්නේ පාදයේ ආරුක්කු හැඩයට සකස් නොකළ පාවහන් පැලදීමයි. එමඟින් පාදයට යෙදෙන අනවශ්‍ය පීඩනය නිසා කොදු නාරටියට හානි සිදුවිය හැක. එම නිසා උස් අඩි පාවහන් මෙන්ම අඩිය පතල් පාවහන් පැලදීමෙන් වැළකීම කොදු නාරටියේ යහපතට හේතුවේ.

ඔබ නිතර හිදගෙන නොසිට මද වේලාවක් හෝ ඇවිදීම මඟින්ද කොදු නාරටියේ යහපැවැත්ම සහතික කෙරේ.

No comments:

Post a Comment