අපේ පරිගණකය ගැන සියලුදේම කියාදෙන පාඨමාලාව

අපේ පරිගණක එකලස් කිරීමේ පාඨමාලාව සාදරයෙන්                                           පිළිගන්නෙමු....                                


අපේ පාඨමාලාවේ අරමුණ නම් ඔයාලගේ පරිගණක දැනුම වැඩි කිරීමයි.අනික මේ පාඩම් සියල්ල තියෙන්නේ ඔයාල ඔක්කොම දන්න සිංහලෙන්.....ඒ වගේම ඔය Computer Hardware Course කරලා දැනුම ලබාගන්නවා වගේම තමා මේකත්,ඔයාල ඒවට යන්නේ බස් වල කාර් වල ඔය එකක් එක වාහන වල හරි පයින් හරිනේ...... හැබයි මේ පාඩම් මාලාව  දිගඇරෙන්නේ ඉතින් ඔයාලගේ ගෙදර ඉදන් තමයි......ඔයාලට නිදහසේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න ගමන් මේ පාඩම ගැන පොඩ්ඩක් බලාගන්න පුළුවන්.....
වැඩි කතා ඕනේ නැනේ.....ඔයාලත් කැමති නැනේ වැඩි කතා වලට.....නේද?...එහෙනම් පහලින් පාඩම් වලට  යන්නකෝ.......

 


 ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 

Computer Hardware පාඩම 01

   
 ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 
                                   

Computer Hardware පාඩම- 02
 

 ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 
Computer Hardware පාඩම -03

 ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 

Computer Hardware පාඩම-04

 ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 

Computer Hardwarපාඩම- 05

 ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 

Computer Hardware පාඩම- 06

 ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 
Computer Hardware පාඩම- 07

 ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 

Computer Hardware පාඩම -08

 ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 

Computer Hardware පාඩම- 09

 ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 

Computer Hardware පාඩම-10

 ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 
Computer Hardware පාඩම-11

 ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 

Computer Hardware පාඩම -12  ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 

Computer Hardware පාඩම -13 Computer Hardware පාඩම -14 Computer Hardware පාඩම -15

http://www.aluthtricks.com/2015/01/computer-hardware-15-part-02.html

Computer Hardware පාඩම -16

http://www.aluthtricks.com/2015/03/computer-hardware-16.html


මෙන්න තවත් පරිගණක පාඩමක්

http://www.aluthtricks.com/2014/11/blog-post_10.html

 


◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 


අපේ පරිගණක පාඩම සමග රැදී සිටියාට බොහොම ස්තුති......
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!!

                        ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥                         

11 comments:

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.