සිංහල පුවත්පත්

         සිංහල පුවත්පත් 


දිණමින - රජයේ දිනපතා පුවත් පතකි
ලංකාදීප- විජය පුවත්පත් සමගම,දිනපතා
සිළුමිණ - රජයේ දිනපතා පුවත් පතකි
අද -  විජය පුවත්පත් සමගම,දිනපතා
දිවයින - උපාලි පුවත්පත් සමගම,දිනපතා
ලක්බිම - සුමති පුවත්පත් සමගම,දිනපතා
රිවිර- රිවිර මීඩියා කෝපරේෂන්,දිනපතා
රාවය - පෞද්ගලික,සතිපතා
මව්බිම-පෞද්ගලික,දිනපතා
         
          දෙමළ පුවත්පත් 


තිනකරන් -  රාජ්‍ය - අයිතිය,දිනපතා
තිනක්කුරල්  - පෞද්ගලික - අයිතිය,දිනපතා
උදයන් -  පෞද්ගලික - අයිතිය,දිනපතා
වීරකේශරි -   එක්ස්ප්‍රස්  නිව්ස්පේපර්ස්,දිනපතා
සුදර් ඔලි - පෞද්ගලික - අයිතිය,දිනපතා
අල් හසන්ත් -  මාසික ස්ලාමීය සගරාව
     
       ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් 

ඩේලි නිව්ස් - රාජ්‍ය - අයිතිය,දිනපතා
ද සන්ඩේ  ඔබ්සවර් - රාජ්‍ය - අයිතිය,සතිපතා
ඩේලි මිරර් - විජය - අයිතිය,දිනපතා
ද සන්ඩේ  ටයිම්ස් - විජය - අයිතිය,සතිපතා
දි අයිලන්ඩ් -  උපාලි - අයිතිය,දිනපතා
ද සන්ඩේ ලීඩර් - පෞද්ගලික අයිතිය,සතිපතා
ද නේෂන් -   රිවිර මීඩියා කෝපරේෂන්,සතිපතා
දමෝනිං ලීඩර් - පෞද්ගලික අයිතිය,සතිපතා
ද  කලම්බුපොස්ට් - අගහරුවදා පමණයි
ලංකා බිස්නස්  ඔන්ලයින් - ව්‍යාපාරික පුවත් - දිනපතා  

No comments

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.